Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

 

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

            UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/20-01/11

URBROJ: 2140-20-01-20-05

Krapina, 29. srpnja 2020.                   

 

Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 7. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (''Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije'' broj 10/08., 5/10., 16/14., 19/14. – pročišćeni tekst, KLASA: 350-01/08-01/17, URBROJ: 2140-20-01-08-03 i KLASA: 350-01/20-01/10, URBROJ: 2140-20-01-20-02) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 350-01/20-01/11, URBROJ: 2140-20-01-20-02 i KLASA: 350-01/20-01/11, URBROJ: 2140-20-01-20-04) Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije objavljuje  

 

N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo odnosno po ranijim propisima, visoka stručna sprema arhitektonske ili građevinske struke 

- najmanje 5 godina radnog staža na poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja i rukovodećim poslovima u struci.

 

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice

- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji)

- dokaz o najmanje 5 godina radnog staža na poslovima izrade dokumenata prostornog uređenja i rukovodećim poslovima u struci (rješenje o rasporedu, ugovor o radu, potvrda poslodavca ili dr.)

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 60 dana).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat/kandidatkinja koji/koja bude izabran/izabrana treba dostaviti na uvid izvornik ili ovjerene kopije priloženih isprava.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku 45 dana  od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s obaveznim prilozima podnose se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1, s naznakom « Prijava na natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati ».

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Irena Šafranko, struč. spec. ing. aedif.

Prilog:

Tekst Natječaja