Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Natječaj za prijam pripravnika u Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županij

Prima se pripravnik/ca – magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – za obavljanje pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, u Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije radi osposobljavanja za poslove stručnog suradnika za infrastrukturne sustave.

 

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 350-01/20-01/06

URBROJ: 2140-20-01-20-01

Krapina, 03. kolovoza 2020.

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 350-01/08-01/11, URBROJ: 2140-20-01-08-03, KLASA: 350-01/08-01/18, URBROJ: 2140-20-01-08-03, KLASA: 350-01/10-01/01, URBROJ: 2140-20-01-10-03 i KLASA: 350-01/10-01/20, URBROJ: 2140-20-01-10-03) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje pripravničkog staža u Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 350-01/20-01/05, URBROJ: 2140-20-01-20-01) ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije objavljuje

N A T J E Č A J

za prijam pripravnika u Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije 

Prima se pripravnik/ca – magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – za obavljanje pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci, u Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije radi osposobljavanja za poslove stručnog suradnika za infrastrukturne sustave.

U svojstvu pripravnika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za pripravnički staž.

Na ovaj Natječaj za prijam pripravnika u Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci uz probni rad od 3 mjeseca.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati za pripravnika moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo

- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za pripravnički staž (kraćim od 12 mjeseci)

- poznavanje rada u programskim alatima koji se koriste u procesu izrade dokumenata prostornog uređenja (AutoCAD, ArcGIS, i dr.)

Na Natječaj se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu tražene struke.

Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće priloge, koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,

- dokaz o traženoj stručnoj spremi (diploma, potvrda, uvjerenje),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

- dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  moraju se u prijavi pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti pisane dokaze o svom statusu i sve druge dokaze sukladno odredbama posebnih zakona, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Odabir kandidata će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina kandidata te natječajni postupak obuhvaća prethodno psihologijsko testiranje, provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem praktičnog rada na osobnom računalu i intervjua.

Na prethodnu procjenu i provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj procjeni i provjeri smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne procjene i provjere znanja i sposobnosti kandidata objaviti će se najmanje pet dana prije dana određenog za provedbu procjene odnosno provjere znanja i sposobnosti kandidata na web-stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije www.prostor-kzz.hr.

Pisane prijave na Natječaj, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, 49000 Krapina, s naznakom «Natječaj za prijam pripravnika u Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije» u roku od 15 dana od dana objave Natječaja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Krapina i web-stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije www.prostor-kzz.hr.

Ako prijavi na objavljeni Natječaj nisu priložene isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, osoba koja želi zasnovati radni odnos pozvati će se da u roku od 3 dana dostavi potrebne isprave.

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, OIB: 87875393102, da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe Natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Zavod zadržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata i poništiti Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na web-stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije  www.prostor-kzz.hr.

Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Zavoda.                           

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Prilog:

Tekst Natječaja